Algemene voorwaarden House of Fame

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen House of Fame en haar werknemers, en de wederpartij (cursist).

2. Inschrijving en betaling
Inschrijvingen voor de lessen bij House of Fame geschieden via de website, op de pagina ‘Inschrijven’. Na inschrijving krijgt de cursist zo snel mogelijk bericht m.b.t. beschikbare  tijdstippen op woensdag. Na akkoord ontvangt de cursist een factuur per e-mail, na betaling is de inschrijving compleet. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende factuur en vóór aanvang van de eerste les afspraak, ook als de eerste les afspraak plaatsvindt binnen de betalingstermijn van 14 dagen. Bij te late betalingen behoudt House of Fame zich het recht voor de cursist de toegang tot de les te weigeren.

3. Annulering
De cursist kan zich na inschrijving en betaling binnen 7 dagen bedenken en de inschrijving kosteloos annuleren. Restitutie van het eventueel betaalde lesgeld door House of Fame vindt plaats binnen 30 dagen na annulering. Het annuleringsrecht van de cursist vervalt indien de eerste les afspraak binnen 7 dagen na inschrijving en betaling plaatsvindt.
 Na de eerste les afspraak kunnen eventuele overige lessen niet meer geannuleerd worden. Er vindt in dat geval geen restitutie van het lesgeld plaats.

4. Planning en wijziging
Na bevestiging en betaling staan de afgesproken data en tijdstippen vast. Wijziging van datum of tijd door de cursist kan alleen schriftelijk via info@dj-school.nu, uiterlijk 7 dagen voor een les afspraak. Later dan 7 dagen van tevoren kunnen data en tijdstippen niet meer door cursist gewijzigd worden en vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.
 House of Fame behoudt zich het recht voor data en tijdstippen te wijzigen. Bij wijzigingen door cursist en/of House of Fame worden nieuwe data en tijdstippen gezamenlijk bepaald.

5. Afwezigheid
Bij afwezigheid van de cursist tijdens een les afspraak, vervalt de les. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Bij overmachtsituaties (denk aan een ongeval) zal House of Fame overwegen om eventueel de les niet te laten vervallen. Bij plotselinge ziekte of afwezigheid van de betreffende docent wordt er alles aan gedaan om een vervangende docent in te plannen. Indien dat niet lukt wordt de les afspraak in overleg met de cursist verplaatst naar een volgende mogelijkheid.

6. Aansprakelijkheid
House of Fame is niet aansprakelijk voor schade of verdwijning van eigendommen van de cursist tijdens aanwezigheid in het pand. Dit geldt ook voor lichamelijk letsel opgelopen door de cursist tijdens aanwezigheid in het pand.

Tot zover de formaliteiten! Welkom bij House of Fame.